de ouderraad

Waarom een ouderraad?

De ouderraad (=OR) heeft zich tot doel gesteld mee te werken aan een school, waar een prettig leerklimaat heerst. De ouderraad helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, culturele activiteiten, de Fancy Fair, de avondvierdaagse, het schoolkamp en de schoolreis e.d. De ouderraad hoopt hiermee een positieve bijdrage te leveren.

Om dit alles te kunnen realiseren, vraagt de ouderraad om een vrijwillige financiële bijdrage, de zgn. ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag treft u aan in het Meander ABC. De bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zonder uw bijdrage kunnen we de mede met de OR georganiseerde activiteiten niet financieren. De overheidsbijdrage voorziet niet in deze. De jaarstukken van de OR zijn beschikbaar als u inlogt op deze website. De inlogcodes vindt u op het ouderportaal

De samenstelling van de ouderraad wordt jaarlijks, aan de hand van een stemming op de ouderavond conform het huishoudelijke reglement, vastgesteld.

Wat doet de ouderraad?

De OR vergadert gemiddeld een keer per maand. Tijdens deze vergaderingen worden alle activiteiten, issues die bij ouders leven en andere zaken besproken. Tijdens deze vergaderingen zijn ook twee teamleden van De Meander vertegenwoordigd. Zij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering om de samenwerking/communicatie tussen de OR en het team zo direct mogelijk te houden. Uiteindelijk moeten alle geplande activiteiten gedragen worden door alle betrokken partijen. Tevens worden punten besproken die bij ouders leven en binnen het team. Zo is er direct contact tussen de ouders en de school. De notulen van de OR vergadering worden gepubliceerd op het intranet van de Meander.

Ouderbijdrage

Om alle activiteiten (ook de jaarlijkse schoolreisjes en kampen) te kunnen realiseren wordt er jaarlijks tijdens de informatie-avond de ouderbijdrage vastgesteld.

Wie zitten er in?

In de ouderraad zitten ouders/verzorgers van leerlingen van verschillende groepen die het leuk vinden om allerlei activiteiten mede te organiseren. Iedereen die het leuk vindt om hier actief betrokken bij te zijn, kan zich aanmelden als lid (or@meandernet.nl)

De samenstelling van de ouderraad in 2017-2018:

Oudergeleding:
Voorzitter: Fleur van de Walle
Penningmeester: Maarten Brandwijk
Maaike Bender
Nienke Bouman
Karla Bosboom
Alinda Brandligt
Karen Hitters
Annely Katic
Tanja van Slooten

Personeelsgeleding:
Sophie Kooistra
Adinda Reekers

Bij welke activiteiten is de OR betrokken?