kwaliteitszorg 

"meten is weten"

 

Onze montessorischool is een hoogwaardige basisschool in De Meern. Op deze school gaan een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties hand in hand. Wij willen dat de kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Dit wordt dagelijks vorm gegeven door een hecht, enthousiast en zeer gemotiveerd team van groeps- en vakleerkrachten. Naast cognitieve vakken investeert de school veel tijd en energie in het stimuleren van culturele en creatieve vaardigheden.

Wij zijn een erkende montessorischool. Daarmee voldoet de Meander aan de door de Nederlandse Montessori Vereniging gestelde kwaliteitseisen t.a.v schoolorganisatie, kindvolgsysteem, pedagogisch klimaat en voorbereide werkomgeving. Tijdens de visitatie van de "commissie kwaliteit en erkenning" in oktober 2008 werd deze erkenning weer voor 5 jaar verlengd. Als montessorischool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat, dat zich uit in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om veel te leren en vooral samen te leren. De ideeën op een montessorischool zijn zeer actueel en sluiten goed aan bij nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs. De Meander werkt dan ook naar het montessoriprincipe : 'Leer mij het zelf te doen.' We denken hierbij aan de roep om individualisering (een continue en ononderbroken ontwikkelingsgang) en aan het streven om adaptief onderwijs te bieden; wij houden rekening met verschillen tussen kinderen. We zorgen ervoor dat de leerstof past bij het niveau van uw kind. Met veel gevoel voor realisme willen we vorm geven aan een school waarin het beste van de ideeën van Maria Montessori wordt gecombineerd met het beste van modern onderwijs. Zo vindt u de principes van het adaptief onderwijs zoals die beschreven worden door professor Luc Stevens zeker ook terug in het Montessorionderwijs. Met de basisbehoeften van een kind: competentie, autonomie en relatie wordt voortdurend rekening gehouden in de Montessorigedachte.

Op de Meander stellen we hoge eisen aan onze kinderen en aan onszelf. Om de kwaliteit  van het onderwijs op onze school systematisch te bewaken, meten we regelmatig een fiks aantal indicatoren. Het door ons gebruikte systeem is afgeleid van het bekende INK model (Instituut Nederlandse Kwaliteit).
 

Voorbeelden van indicatoren zijn:
 • samenstelling schoolbevolking (b.v. soc. economisch)
 • tussentijdse resultaten alle leerjaren
 • eindresultaten alle leerjaren
 • uitstroomcijfers naar vervolgonderwijs
 • informatie m.b.t. welbevinden en veiligheid leerlingen en leerkrachten
 • regelmatige evaluaties van schoolontwikkeling
 • gesprekscyclus teamleden en directie

Instrumenten en bronnen die we daarbij gebruiken zijn b.v.

 • vragenlijsten voor ouders, voor leerkrachten en voor leerlingen
 • toetsen uit methodes en CITO-LOVS
 • schoolplan
 • visitatierapporten inspectie en montessorivereniging


Vanaf 2010 doen twee nieuwe fenomenen hun intrede: handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken.

Handelingsgericht werken wordt bepaald door de context waarin een kind zich bevindt: in welke groep, met welke leerkracht, met welke medeleerlingen, met welke eigen capaciteiten en beperkingen enz. Daarbij maakt de groepsleerkracht de organisatie van het dagelijks werk: het groepsplan binnen het klassenmanagement. Dat we daarbij opbrengstgericht werken betekent dat we ons voor de inhoud van de instructie vooral richten op de eerdere opbrengsten van het CITO-LOVS en op de daarbij bepaalde verwachting voor de volgende periode van 10 weken.