pedagogisch klimaat

"Help mij het zelf te doen!"
 

Kenmerkend voor onze school is de sfeervolle 'voorbereide' omgeving en de rust binnen de school. De school komt tegemoet aan de behoefte van een kind: orde en regelmaat en veiligheid. Duidelijkheid en consequent zijn, staan bij ons hoog in het vaandel. Goed onderwijs is volgens ons niet alleen het verwerven van kennis, maar ook het leren toepassen van die kennis, leren zelfstandig te werken en leren met anderen om te gaan en rekening met elkaar te houden. Als het kind daarbij ook veel plezier heeft in het werk, dan zien wij  zijn of haar toekomst met een gerust hart tegemoet.

De pedagogische aandacht in onze school gaat niet alléén uit naar bepaalde talenten of kennisgebieden, maar is gericht op de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van het kind. Daarbij spelen de vrije wil, vrijheid van keuze en zelfstandigheid een belangrijke rol. We benaderen de kinderen dan ook op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor elkaar.

Door actief tegemoet te komen aan de eigen dynamiek van een kind, ontstaat een evenwichtige situatie die het leren vergemakkelijkt. Dat leren vatten we niet alleen op als een intellectuele bezigheid, maar ook als een sociale activiteit.

Belangrijk in het pedagogisch klimaat, is de veiligheid. Alleen in een omgeving die door het kind als veilig ervaren wordt, komt het tot ontplooiing. Dan kan het uitdagingen aangaan, risico's nemen en samenwerken. Kinderen hebben behoefte aan wederzijds vertrouwen en acceptatie binnen hun sociale relaties, zowel tussen henzelf en de volwassenen in hun omgeving, als in contacten met hun leeftijdsgenootjes. Wij hechten daarom groot belang aan een vriendelijke en veilige sfeer op school, want pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.

Die veiligheid komt in de school tot uiting in:

Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen die het leven de moeite waard maken en een appèl doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Daarom vinden wij het belangrijk dat de school een boeiende omgeving is die kinderen uitdaagt om nog onbekende terreinen te exploreren. De ontwikkeling van de kinderen moet leiden tot een evenwicht tussen hoofd, hart en handen. Wij als volwassenen hebben daarin een belangrijke voorbeeldfunctie. We leren kinderen wat 'wederzijds respect' betekent, wat 'moed' betekent of wat 'plicht' en 'verantwoordelijkheidsgevoel' betekenen. Wij willen graag een kleine samenleving bieden waarin samenwerking, betrokkenheid en gelijkwaardigheid in alle aspecten tot uiting komen.
 

Verschil en respect

Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar evenzeer het omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens uiten en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen.

Kinderen verschillen van elkaar. Ieder ontwikkelt zich op eigen wijze. Respect voor die eigen ontwikkeling staat bij ons centraal.
 

Goede sfeer

Een goede sfeer binnen de school is voor ons een basisvoorwaarde.

Vertrouwen, een goed gevoel, open overleg, duidelijkheid, een vertrouwde omgeving, herkenbaarheid, goede onderlinge verstandhouding van de leerkrachten, de positieve benadering van de kinderen, weinig ziekteverzuim, veel werkplezier, ouderparticipatie, gezellige inrichting. Allemaal kenmerken die 'iets vertellen over de sfeer' en waar wij met de kinderen hard aan blijven zullen werken.
 

Levensbeschouwing

Een openbare school is een school waar iedereen welkom is. Dat houdt o.a. in dat er aandacht is voor verschillende culturen en religies. Niet om te overtuigen maar om te informeren. Aandacht voor levensbeschouwelijk onderwijs moet: veel vakanties zijn immers gekoppeld aan een christelijk feest. Het gaat om een stuk cultuur, geschiedenis en erfgoed. In algemene zin is het goed te weten wat deze inhouden.

Ook andere geloofsvormen zoals de Islam en het Jodendom krijgen de aandacht,b.v. tijdens de wereldoriënterende vakken. Voor wederzijds begrip en respect is het belangrijk kennis te nemen van verschillende culturen. Een school is immers de samenleving in het klein!
 

Prestaties en discipline

Montessorischolen zijn gedisciplineerd; er heerst rust, orde, overzicht en regelmaat. De duidelijke afspraken die door de hele school zijn gemaakt, maken dat hierin een heldere lijn zichtbaar is. Dit is heel belangrijk voor de prestaties van de kinderen. Per kind wordt er gekeken naar wat hij of zij aankan. Van daaruit zal er onderwijs op maat worden gegeven. Uiteraard worden er prestaties van de kinderen verwacht. We vinden presteren een normale zaak; je hoeft niet persé de beste te zijn, als je maar de beste van jezelf bent. Als je maar ontwikkelt wat er in je zit.

Net als elke andere school is een Montessorischool gebonden aan de normale leerstof zoals die is vastgelegd in de kerndoelen.

Daarbij streven we wel naar onderwijs dat de 'zone van de naaste ontwikkeling' prikkelt. Dat wil zeggen dat de omgeving en het onderwijs uitdagen naar nog te ontwikkelen gebieden.

Als een vierjarig kind bijvoorbeeld wil leren lezen, dan mag dat. Het kind is er op dat moment gevoelig voor, het kind is er in ontwikkeling aan toe. Het is de zogenaamde 'gevoelige periode'. Op zo'n moment zal het kind dus onderwijs op maat krijgen.

Het kind moet zich prettig en veilig voelen en daarbij gestimuleerd worden. De prestaties zullen optimaal zijn.
 

Regels?

Natuurlijk zijn er omgangsregels op een Montessorischool. Deze regels zijn er niet om te belemmeren, maar juist om duidelijkheid te verschaffen over de grenzen! Uiteraard zijn onze regels positief van aard!

Als basis geldt een basishouding:
- Wat ik doe is goed voor de groep en voor iedereen
- We spreken elkaar respectvol aan.
- Ik doe mijn werk zo goed als ik kan.
- We gebruiken het materiaal waarvoor het bedoeld is.

In de klas worden deze uitgewerkt naar gedragsafspraken.