de rol van de ouders

"Ordening van waarnemingen is de opvoeding van de intelligentie." 

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Een kind is welkom op onze school als hij of zij 4 jaar is.

De eerste schooldag: een heel belangrijk moment in het leven van het kind, maar ook in het leven van de ouders. Het kind doet een stapje voorwaarts op de weg naar zelfstandigheid en als ouder doe je een stapje terug. Het kind heeft het over de juf of de meester als het thuis komt en over het spelen met zijn/haar vriendjes. De grenzen van zijn wereld hebben zich meer naar buiten toe verlegd.
 

Juist in deze nieuwe fase van opvoeding is het voor ouders uitermate belangrijk dat zij een school gekozen hebben waarin zij vertrouwen hebben. Ouders hopen dat de leerkracht waar zij hun kind overdag aan toe vertrouwen in dezelfde lijn zal denken, handelen en voelen als zijzelf.
 

Daarom spreken wij binnen het montessori onderwijs graag in één adem over opvoeding én onderwijs. In de visie van Maria Montessori zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voor het schoolplezier en schoolsucces van kinderen is een goede samenwerking van ouders en leerkrachten van groot belang. Overleg en het maken van duidelijke afspraken zijn hierbij een eerste vereiste. Echter, het belangrijkste voor het kind is, dat we ons gezamenlijk inzetten voor zijn/haar ontwikkeling. Zodoende is het belangrijk dat er een overeenkomst is in de visie op het kind in de school- en in de thuissituatie.

Het is belangrijk dat de opvoeders vertrouwen uitstralen en vertrouwen hebben in het eigen kunnen van het kind. Als het kind respect ontvangt voor zijn groeiende zelfstandigheid, zijn ontwikkeling en interessen in de wereld, dan zijn de voorwaarden gecreëerd waarop het kind in staat is kennis tot zich te nemen; dan kan de intelligentie zich verder ontwikkelen, waardoor het kind uit kan groeien tot een mondige en creatieve wereldburger.
U, als ouder, kunt uw kind daarbij helpen. 

Ouders en leerkrachten moeten het kind die voorwaarden bieden in een optimaal mogelijke en veilige omgeving waarin het kind voldoende uitdaging vindt, passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind.


Ouders willen hun kinderen vaak graag helpen om het goed te doen op school. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als: interesse tonen voor gemaakte werkjes, de kinderen vragen wat ze gedaan hebben op school, hulp bij huiswerk, voorlezen of bijvoorbeeld samen lezen.
 

Volwassenen kunnen het kind helpen door goed te kijken naar het kind, naar wat het onderneemt en naar waar het behoefte aan heeft. Zij kunnen het kind hulp bieden door goede voorwaarden voor ontwikkeling te scheppen. Het is belangrijk dat ouders thuis een situatie creëren waarin het kind 'aan het werk kan'. Dit kan door zowel mogelijkheden als ruimte hiervoor te creëren. Waar nodig zullen grenzen moeten worden gesteld. Montessori vindt het van belang dat de ouders in dit geheel oog krijgen voor de eigenheid van het kind. Het kind behoedzaam en liefdevol op weg te kunnen helpen naar een volledige ontplooiing van de persoonlijkheid.
Montessori vatte de taak van de volwassene samen in de volgende woorden: 'prikkelen tot leven, maar vrij laten in ontwikkeling'.


Wat wij van ouders verwachten.
De school verwacht van de ouders dat zij:

Ook in de meer praktische zin spelen ouders een belangrijke rol. U kunt de sfeer mede bepalen en inhoud geven aan een goede leef- en werkomgeving door beschikbaar te zijn voor leerlingactiviteiten. Ouders helpen mee bij het leesonderwijs, bij de creatieve lessen, als zwemouder enz.
 

In de meer structurele zin kunnen ouders hun bijdrage leveren aan de verschillende commissies die de school kent. ( te denken valt aan de ouderraad, klassenouders, de medezeggenschapsraad, de klassenouders of het klusteam)

Aan het begin van het schooljaar wordt onder de ouders een zgn. hulpouderbrief verspreid. Met deze lijst worden ouders in de gelegenheid gesteld om aan te geven bij welke activiteiten ze willen en kunnen helpen.
 

Inspraak

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van het bestuur, ouders, leerkrachten en directie samen.
 

Contact met ouders

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren de ouders niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.

We maken een onderscheid tussen contacten van de hele school met alle ouders en het contact dat elke groep met ouders heeft.
 

Contacten vanuit de hele organisatie

Contacten vanuit de groepen

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Ten behoeve van de informatievoorziening verschijnt er maandelijks een informatiebulletin, het MeAnder Nieuws. Daarin vinden ouders informatie over activiteiten in de school en in de klassen, berichten van de medezeggenschapsraad en de ouderraad, actualiteiten en een schoolkrant gedeelte.
Digitale informatievoorziening wordt steeds belangrijker: het ouderportaal, email bieden steeds meer mogelijkheden waar we graag gebruik van maken. Deze website wordt daarin een steeds belangrijker onderdeel.

Twee keer per jaar ontvangen de ouders een verslag/rapportage over het functioneren van hun kind met een overzicht van de behaalde resultaten en de gemaakte vorderingen.

Gedurende 10 minuten bespreekt de groepsleerkracht met de ouders het functioneren van hun kind. Wanneer daartoe aanleiding is, worden ouders daarnaast uitgenodigd voor nader overleg. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een kind structureel extra aandacht nodig heeft of krijgt. Daarnaast kunnen de ouders in zelf het initiatief voor een gesprek nemen.

Voor ons is het van groot belang dat er onderling een open situatie ontstaat waarbij juist ook het informele contact goed past.
 

Klachtenrecht

Ons schoolbestuur heeft een klachtenregeling. Op iedere school is er een contactpersoon. Bij haar/hem kunt u een klacht indienen. Zij/hij verwijst u dan door naar de vertrouwenspersoon van het bestuur, die uw klacht onderzoekt.

Ouders hebben recht op een serieuze benadering en behandeling van hun klachten. Klachten kunnen betrekking hebben op verschillende situaties in school. Voor de klachtenprocedure onderscheiden we er twee:

  1. Klachten met betrekking tot het onderwijs en bijv. sponsoring.

  2. Klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie en geweld in het onderwijs.

Klachten m.b.t. het onderwijs:

Ouders hebben recht op een serieuze benadering en behandeling van hun klachten.

Voor klachten over het begeleiden van uw kinderen of over de relatie leerkracht - leerling geldt de volgende procedure:

Klachten m.b.t. seksuele intimidatie, agressie en geweld in het onderwijs:

Kinderen, leerkrachten en ouders kunnen signalen of klachten melden bij de contactpersoon van onze school. Deze behandelt zelf de klachten niet, maar geeft dit door aan de vertrouwenspersoon.

Het bevoegd gezag heeft op school een vertrouwenspersoon aangesteld, die als eerste aanspreekpunt functioneert bij het vermoeden van, of klachten m.b.t. seksuele intimidatie. Deze vertrouwenspersoon adviseert bij het indienen van een klacht en kan informatie geven over verder te nemen stappen.
 

De klachtenprocedure:

Er is een klachtenprocedure opgesteld, waarin vermeld staat op welke manier een klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt behandeld. Deze klachtenprocedure kan opgevraagd worden bij de contactpersoon. De Meander heeft zich aangesloten bij de klachtencommissie van de besturenraad openbaar onderwijs VOS-ABB.

De klachtencommissie is ingesteld door het bestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad. Leden van de commissie werken onder strikte geheimhouding.

Op de Meander zijn 2 klachtcontactpersonen.