onderbouw 

"Fixatie van de aandacht"

Bij het onderwijs aan kleuters komen veel ontwikkelingsgebieden aan bod. Lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, muziek, het omgaan met elkaar.

Al spelende, leren de kinderen heel veel. Alle ervaringen met bouw- en constructiemateriaal, het spelen in de poppen- of bouwhoek, spelmateriaal binnen en buiten zijn belangrijk. Ze beleven abstracte begrippen zoals hoog-laag, dik-dun, veraf-dichtbij. Dit gebeurt met materiaal voor het waarnemen van verschillen, overeenkomsten en rangorde en voor het oefenen van de beweging. Met behulp van het zintuiglijke materiaal krijgen de begrippen een naam en gaan de kinderen verschillen en overeenkomsten opmerken. De taalontwikkeling wordt bij kleuters de hele dag gestimuleerd, vaak met hun eigen belevingen als uitgangspunt. In de kring vinden kringgesprekken plaats, er wordt voorgelezen en verteld, er worden taalspelletjes gedaan en gedichtjes geleerd.

Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken met het materiaal stelt eisen aan het organisatievermogen van het kind: het leert voorbereiden, indelen, werk overzien, het afmaken en weer opruimen van een werkje. Zo ontwikkelt het kind naast een speelhouding ook een werkhouding. De kleuters krijgen de gelegenheid naar eigen aanleg, tempo en ontwikkelingsniveau te werken. De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd door gymnastiek- en spellessen en het werken met ontwikkelingsmateriaal.

Er is veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling: aanvankelijk lezen (letters en leesmateriaal), voorbereidend schrijven, tellen en rekenen. Ook maken de kleuters kennis met het computeronderwijs. Veel kinderen die naar groep 3-4 gaan, kunnen al in een bepaalde mate lezen en rekenen.

Door middel van lesjes met het huishoudelijke materiaal en lesjes in orde, beleefdheid en hygiëne leren de kinderen zorg te dragen voor hun omgeving. Tevens zijn deze activiteiten een uitstekende oefening van de motoriek. De creatieve ontwikkeling is verweven in het dagelijks werken. Zingen, muzikale spelletjes en dramatische vorming horen hier ook bij. Het knutselen is vaak gekoppeld aan seizoenen en festiviteiten.